Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2830 c6b9
0484 d7f9 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaVostok Vostok
Ale ja to rozumiem, kiedy człowiek nie wie, w co wierzyć, czuje się, jakby tonął, więc chwyta się najróżniejszych idei, nawet najbardziej szalonych, licząc, że w końcu któraś utrzyma go na powierzchni.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamadream dreamadream
Ale dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli: są tylko dni popychające się w bezładzie.
— Jean-Paul Sartre “Mdłości”
Reposted fromflesz flesz viaeazyi eazyi
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viaeazyi eazyi
6131 c225
Reposted fromverronique verronique viaskynetpizza skynetpizza

But I think the most important thing is kindness. If you’re not kind, the rest doesn’t matter.

— Isabella Huffington
Reposted fromquestion question vialekkaprzesada lekkaprzesada
1313 0aba 500
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viavacannes vacannes
9510 b96a 500
7718 a237 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viavacannes vacannes
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viadestroyed destroyed
1357 7278 500
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
7838 70a8
4687 94d8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viavacannes vacannes
9493 7254 500
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl