Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
4286 1975 500
2872 13a8 500
9672 939f 500
Reposted frompiehus piehus viawhiskywithsprite whiskywithsprite
5153 bc98 500
Reposted fromzciach zciach viawhiskywithsprite whiskywithsprite
8656 5571 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoppyseed poppyseed
Tylu ciekawych ludzi przegapiliśmy, przez tylu niewłaściwych.
Reposted fromlabellavita labellavita viapoppyseed poppyseed
5940 cff4
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viainsanedreamer insanedreamer
A potem, jako czynią modne bohatery, w łeb sobie strzelę
— Juliusz Słowacki
4215 0126
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
6669 bcf4 500
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer
3853 490c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeazyi eazyi
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaeazyi eazyi
4880 b7d4 500
Reposted frommoai moai viapoppyseed poppyseed
2268 7452
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viapoppyseed poppyseed
Reposted fromshakeme shakeme viapoppyseed poppyseed
Reposted fromshakeme shakeme viapoppyseed poppyseed
Każdy człowiek ma swoją granicę, a kiedy ją przekroczy, nic już nie będzie takie samo.
— Anna Wolf - "Serce gangstera"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeazyi eazyi
6082 c084 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaiblameyou iblameyou
Nowe życie nie zaczyna się od zmiany otoczenia, tylko od zmiany perspektywy. Musisz nauczyć się uważnie obcować przede wszystkim z tym, co znasz. Bo za twoje znudzenie nie odpowiada rzeczywistość, tylko to, że nigdy się jej uważnie nie przyjrzałeś. Wrota twojej percepcji są przymknięte. Masz zaparowane okulary, pomazane błotem. I mówisz: „Wszystko, co widzę, jest takie samo”. A może po prostu wyczyść sobie okulary.
Kiedy pierwszy raz pojechałem nad Biebrzę oglądać ptaki, wszedłem na punkt obserwacyjny, wziąłem lornetkę i po chwili obwieściłem: „Niczego tutaj nie ma”. Doświadczeni ornitolodzy tarzali się ze śmiechu. „Zacznij patrzeć uważnie” – poradzili. I rzeczywiście, okazało się, że na tych mokradłach dookoła są dwa cietrzewie, siedem czapli, trzy orliki i mały krogulec. Kiedy jechałem tam po raz dziesiąty, już bez lornetki widziałem, że łąka pulsuje życiem.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaObscurity Obscurity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl