Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8935 7f6a
Reposted fromreckon reckon viaphilomath philomath
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viadestroyed destroyed
2060 a337
Reposted fromlittlestories littlestories vialeksandra leksandra
0499 ca24
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viabesomeoneelse besomeoneelse
9077 edd8
2162 15d2
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viawhiskywithsprite whiskywithsprite
4028 e56a
Reposted fromhermina hermina viajointskurwysyn jointskurwysynme everytime
Reposted fromnebthat nebthat viainsanedreamer insanedreamer
6518 a719 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl