Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Przez całe życie oczekiwała jakiejś zmiany, z dnia na dzień liczyła, że wreszcie wszystko się wyjaśni, usprawiedliwi, nabierze sensu, że coś się wreszcie okaże. Całe jej życie było ustawicznym zamiarem, ambitnym projektem, niecierpliwym, gniewnym wyczekiwaniem.
— Zofia Nałkowska- Granica
Reposted frombanshe banshe viawhiskywithsprite whiskywithsprite
1054 5572
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viaphilomath philomath
8095 0d87
Reposted fromhalucynowa halucynowa viabrzask brzask
4028 e56a
Reposted fromhermina hermina viabrzask brzaskme everytime
Reposted fromnebthat nebthat viainsanedreamer insanedreamer
3957 47f0 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viabrzask brzask
6518 a719 500
1051 4175
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamisterpeter misterpeter
There’s nothing that I fear as much as my own feelings.
Halldór Laxness, from The Great Weaver from Kashmir (Archipelago Books, 2008)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaphilomath philomath
Reposted fromweightless weightless viaphilomath philomath
4168 757e
Reposted fromtwice twice viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
7480 b23c 500
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadagmarak dagmarak
Reposted frompotrzask potrzask viamissyseepy missyseepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl